Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo

Drukuj

Plany gospodarki odpadami opracowywane są w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Ustawa w art. 14 - 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także aktualizacji tych planów nie rzadziej niż co 4 lata. Aktualizacja planów wynika z dostosowania zapisów pierwotnego dokumentu do obecnych uwarunkowań oraz do faktycznego stanu zarządzania systemem ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Gminne plany gospodarki odpadami muszą być zgodne i spójne z planami gospodarki odpadami wyższego szczebla.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami jest opiniowany przez zarząd województwa i zarząd powiatu.

Pierwszy projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo został opracowany w maju 2004 roku. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, w dniu 25 czerwca 2004r. Rada Miejska w Witkowie podjęła Uchwałę Nr XIV/116/04 w sprawie
uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Organ wykonawczy gminy przedstawia co 2 lata radzie gminy i zarządowi powiatu sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Ostatnie
sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo zostało przedłożone Radzie Miejskiej w Witkowie i Zarządowi Powiatu
Gnieźnieńskiemu w dniu 30.03.2009r.

Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami jest procesemwieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

 • zaplanowanie procesu i wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami,
 • ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami,
 • zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego sporządzany lub aktualizowany jest plan gospodarki odpadami, w tym określenie:
  • położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),
  • sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o wielkości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno - i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień,
  • danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów,
 • określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami,
 • ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami,
 • wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań,
 • wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji zainteresowanymi podmiotami,
 • ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat,
 • ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat,
 • przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko,
 • opracowanie projektu planu gospodarki odpadami,
 • przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania,
 • uchwalenie planu.

Gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) określa:

 1. aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
  1. rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,
  2. rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
  3. rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
  4. istniejące systemy zbierania odpadów,
  5. rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  6. wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów,
  7. identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami;
 2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;
 3. cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;
 4. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
  1. działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
  2. działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  3. działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania,
  4. działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
 5. rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;
 6. sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;
 7. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

W niniejszym planie gospodarki odpadami opisano sposób realizacji celów i zadań związanych z gospodarowaniem odpadów dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017.

W dokumencie uwzględniono założenia ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami? i ?Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019?. Plannawiązuje również do ?Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010? (KPGO 2010), który został uchwalony przez Radę Ministrów 29 grudnia 2006r.

Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres 2010 - 2017 traktowany jako okres strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2010 - 2013, dla których ustala się krótkoterminowy plan działań.

Wersja elektroniczna Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo do pobrania.

Jesteś tutaj Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo