Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo posiadający budynki, w których znajdują się materiały budowlane zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są już wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych z ich likwidacją. Finansowanie nie obejmuje nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gmina i Miasto Witkowo w latach 2019-2020

Finansowanie kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj. przygotowanie do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację zadania dla jednej nieruchomości wynosi 20.000,00 zł. Realizacją demontażu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest będzie zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15, na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce Ochrona środowiska.

Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości oraz w przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych dla wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie, należy składać do 20 września 2020 roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński