Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji
Strategii zrównoważonego rozwoju

Print

W dniu 29 września 2014r. odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku. Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów firmy WESTMOR Consulting, którzy na zlecenie Gminy i Miasta Witkowo przegotowują aktualizację tego dokumentu planistycznego.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju

W spotkaniu udział wzięli m.in.: radni Rady Miejskiej w Witkowie, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Głównym celem przeprowadzonych konsultacji było zapoznanie zebranych z opracowaną Diagnozą strategiczną Gminy Witkowo oraz określenie wizji rozwoju Gminy Witkowo. W drodze dyskusji określono również główne kierunki działań gminy do 2020 roku.

Ponadto w tym samym dniu odbyło się posiedzenie powołanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Zespołu do opracowania i zarządzania wdrożeniem zaktualizowanej strategii.

Gallery

Jesteś tutaj Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji