Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Print

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka – „projekty aktów normatywnych") został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński