Ochrona środowiska

ZASADY USUWANIA DRZEW PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

 Od 16 czerwca 2017 r. nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) dotyczące zasad usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, są obowiązane zgłosić do organu ochrony przyrody (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zamiar usunięcia drzew. Zgłoszenie to dotyczy wszystkich gatunków drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Po przyjęciu zgłoszenia nastąpią oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzony będzie protokół. W terminie 14 dni od oględzin organ ochrony przyrody może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw usunięcia drzew. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, właściciel nieruchomości może usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy należy ponownie dokonać zgłoszenia. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Organ może wnieść sprzeciw, gdy lokalizacja drzewa znajduję się:

-   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-   na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Sprzeciw usunięcia drzew może być wniesiony także w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania drzewa za pomniki przyrody.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Pozostałe podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) mają dalej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm od gruntu (a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm) przekraczają obwody pni wymienione powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zmian przedmiotowych przepisów można uzyskać w Rozdziale 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZASADY WYKONYWANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIE KORONY DRZEWA

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie wydane jest na wniosek posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości) oraz właściciela urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń). Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, w przypadku usuwaniu drzew przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane.

Zezwolenie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie będzie wymagane na usuwanie m. in:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

 1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia takich drzew);

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

7) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

8) drzew lub krzewów stanowiących złomy (drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofie budowlanej) lub wywroty (drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofie budowlanej) usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

9) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach odrębnych.

W przypadkach prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty, podmiot w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu będzie musiał przekazać, do właściwego organu ochrony przyrody, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. W przypadku usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty, osoby lub inne podmioty zgłaszają do właściwego organu ochrony przyrody zamiar usunięcia takich drzew lub krzewów. Następnie przeprowadzone zostaną w terenie oględziny drzew lub krzewów i sporządzony odpowiedni protokół potwierdzający, że drzewa lub krzewy stanowią złomy lub wywroty.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu. Opłata za usunięciedrzewa ustalana będzie na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm i gatunku drzewa. Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz powierzchni i gatunku krzewu. Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r. poz. 1330). W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

Nie będzie pobierana opłata za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego(tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń);

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

5) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

 1. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

9) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

13) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. Zabieg w obrębie korony drzewa wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,

wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu, którą przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierzy administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;

5) usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu;

6) usunięcie drzewa bez dokonania odpowiedniego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzewa przez właściwy organ.

Powyższa kara nakładana jest na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Kara ustalana będzie w wysokości  dwukrotnejopłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, kara będzie obniżana o 50%. W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności,nie będzie wymierzana kara. Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Nie istnieje żaden niedymiący węgiel kamienny czy drewno. Spalając jedno i to samo paliwo możemy albo dusić się dymem, albo ten dym spalać. Nowoczesne kotły automatyczne spalają dym, bo fabrycznie zastosowano w nich poprawną technikę palenia. Technikę tę można przenieść także do innych pieców i kotłów czy nawet ogniska.

 

Jak palić czyściej węglem i drewnem ?

 

Dym powstaje wtedy, gdy dużą ilość paliwa podpalasz od dołu lub wrzucasz na żar. Całe to paliwo gwałtownie się podgrzewa, naraz uwalniając mnóstwo lotnej smoły, której nie da się dopalić najpierw przez brak wysokiej temperatury a potem, gdy temperatura już jest, przez brak wystarczających ilości powietrza, bo lotnej smoły jest naraz za dużo.

 

Spalanie bez dymu osiąga się podpalając paliwo od drugiej strony – od góry. Wtedy żar pomału podgrzewa paliwo poniżej, lotne smoły uwalniane są stopniowo, a warstwa żaru daje wysoką temperaturę, w której wszystko dopala się do przejrzystych spalin.

 

Dlaczego warto palić bez dymu? Najistotniejszy powód to oszczędność paliwa: każdy węgiel zawiera ~300kg smoły, z której – przy kiepskim spalaniu – powstaje dym i sadza, natomiast przy poprawnym spalaniu – masz dodatkowe ciepło. Z kolei drewno aż w 2/3 składa się z palnych gazów.

 

Jest kilka sposobów, by palić węglem i drewnem czyściej i efektywniej. W dowolnym piecu da się zastosować przynajmniej jeden z nich, a więc nie ma takiego pieca, który musiałby kopcić. Najłatwiej po prostu zacząć dokładać mniejszymi porcjami, jednak najlepsze efekty daje cykliczne rozpalanie od góry.

 

Jak palić czyściej węglem i drewnem ?

 

Opisane tu metody palenia dotyczą najpowszechniej spotykanego rodzaju kotłów i pieców (z wylotem spalin u góry paleniska). Jest to znakomita większość domowych kotłów, piece kaflowe i kominki. W mniej popularnych kotłach z wylotem spalin przy ruszcie czyste spalanie odbywa się wtedy, gdy rozpala się na ruszcie i ładuje paliwo na żar.

 

Rozpalanie od góry

 

Większość ludzi w pierwszym odruchu puka się w czoło lub drapie po głowie, bo przecież to niemożliwe, żeby węgiel czy drewno zapalić od góry! Całe życie uczono nas, że chcąc cokolwiek podpalić, ogień podkłada się pod spód, a nawet wtedy bywa trudno. A jednak to działa, bo ogień grzeje też to, co pod nim. Działa to wolniej i dzięki temu – oraz dzięki przeniesieniu warstwy żaru NAD warstwę zimnego jeszcze paliwa – możliwe jest dokładniejsze, wręcz bezdymne spalanie węgla czy drewna.

 

Jak palić czyściej węglem i drewnem ?

 

Paliwo rozpalone od góry wypala się dwuetapowo: najpierw spalają się gazy, czyli cały ten dym, a koks zostaje na później.

 

Typowy poprawnie dobrany kocioł grzeje na jednym załadunku węgla w najgorszym razie około 12 godzin. Przeważnie więc cała praca w kotłowni ogranicza się do 10–15 minut na załadunek i rozpalenie. W srogi mróz może być konieczne rozpalenie dwa razy na dobę. Wszystko zależy od paliwa (węgiel spala się dłużej, drewno – szybciej), wielkości kotła (raczej są za wielkie), izolacji budynku i aktualnej pogody. Nie zawsze jest konieczne grzanie na okrągło, aby stale mieć komfortową temperaturę w domu. Poza tym mając resztkę żaru po rozpaleniu od góry możesz zawsze dołożyć niewielkimi porcjami lub sposobem kroczącym.

 

Co daje rozpalanie od góry? Wedle dostępnych wyników badań rozpalenie tego samego paliwa w tym samym kotle, ale od drugiej strony niż zwykle obniża emisję pyłów o ponad 50%. Tak banalnie prosto możesz od zaraz zmniejszyć co najmniej o połowę twój wkład do smrodu i smogu za oknem – i jeszcze na tym zarobisz, bo spalając dym będziesz mieć w domu zauważalnie cieplej za te same pieniądze!

 

Ile można oszczędzić? Tego na razie nikt oficjalnie nie zbadał, ale na podstawie wieloletnich doświadczeń ludzi mówimy orientacyjnie o możliwej oszczędności ok. 30% opału. Są tacy, którzy spalają o połowę mniej – ale to tylko świadczy o tym, jak kolosalne ilości opału dotąd marnowali.

 

Jak palić czyściej węglem i drewnem ?

 

Same płomienie i brak smrodu smoły, bo ona się tu spala! – tak wygląda poprawne spalanie węgla.

 

Palenie w piecach od góry:  • czystsze spalanie czyli brak dymu i smoły, skromniutkie ilości sadzy,

 

  • o ~50–80% niższa emisja pyłów,

 

  • ok. 1/3 oszczędności paliwa,

 

  • brak potrzeby odwiedzania kotłowni po rozpaleniu przez kilka-kilkanaście godzin.Jak palić czyściej węglem i drewnem ?

Wyposażenie w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, jej nowoczesność i sposób zarządzania stanowi jedno z istotnych kryteriów dobrej jakości życia mieszkańców, poziomu i dynamiki rozwoju gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej  i szeroko rozumianej konkurencyjności gminy.

 

Ochrona środowiska

 

Ochrona środowiska

 

Dla zintensyfikowania rozwoju gminy niezbędny jest dalszy postęp w tym zakresie. Zadania z zakresu infrastruktury traktowano priorytetowo realizując m.in.:

 • budowę kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej,
 • rozbudowę sieci wodociągowej,
 • budowę sieci gazowej,
 • termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wszystkie działania dotyczące infrastruktury technicznej gminy sprzyjają ochronie Środowiska naturalnego.

 

Ochrona środowiska

 

Ochrona środowiska


Na terenie gminy Witkowo znajduje się ok. 168 km sieci wodociągowej. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 99,9% mieszkańców gminy. Na terenie gminy wybudowane jest ok. 102 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 75% mieszkańców gminy. W mieście Witkowo z kanalizacji sanitarnej korzysta 99% mieszkańców.

 

Ochrona środowiska