Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok - Głosowanie

 

Propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane pozytywnie, według ustalonej kolejności:

 

 1. „Sportowo, rekreacyjnie i funkcjonalnie”

Projekt obejmuje zakup elementów małej architektury oraz wyposażenia dla 5 sołectw z terenu naszej gminy. W Ćwierdzinie, Kamionce, Skorzęcinie i Sokołowie planowany jest zakup altanek rekreacyjnych, grilli i urządzeń fitness. W Ostrowitem Prymasowskim planowany jest zakup namiotu, stołów cateringowych i ławek, z których korzystać będą także mieszkańcy pozostałych sołectw oraz zmywarki, warnika i piłek do gry w piłkę nożną. Szacunkowy koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tężnia solankowa”

Projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Instalacja tężni będzie się składała z trzech podstawowych elementów:

- instalacji hydraulicznej,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tor rowerowy typu DIRT PARK”

Projekt obejmuje zaplanowanie, zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie toru rowerowego, umożliwiającego wykonywanie ewolucji rowerowych na terenie „Strzelnicy” przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. Szacunkowy koszt tego zadania to kwot ok. 80 000,00 zł.

 1. „Rekreacja i bezpieczeństwo na wsi”

Projekt składa się z dwóch części: rekreacyjnej i części dotyczącej bezpieczeństwa. Część rekreacyjna obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i altany drewnianej dla sołectwa Strzyżewo Witkowskie, zakup i montaż stołu do tenisa lub urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkochwytów i ławek ogrodowych dla sołectwa Jaworowo oraz modernizację boiska sportowego w Mąkownicy.

Część dotycząca bezpieczeństwa dotyczy zakupu i montażu solarnych lamp ledowych oraz opłotowania placu zabaw w Ruchocinie, opłotowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy i w Mielżynie oraz utworzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie. Koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Rozbudowa skateparku. Budowa boiska do streetballa oraz toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”

Projekt obejmuje doposażenie skateparku, montaż kolejnych przeszkód, budowę boiska do koszykówki ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 14 x 15 m wraz z ogrodzeniem z siatki piłkochwytowej oraz budowę toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach, o szerokości 2,0 m i długości 100,0 m. Koszt tego zakresu prac to również kwota 100 000,00 zł.

 1. „Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza w Witkowie”

Projekt obejmuje doposażenie terenu Ogródka Jordanowskiego w Witkowie, przy ul. Mickiewicza. W ramach planowanych robót zastanie wykonany następujący zakres prac:

- wymiana lamp oświetleniowych,

- zainstalowanie monitoringu,

- montaż urządzenia sprawnościowego dla dzieci,

- zainstalowanie urządzeń street workout. Koszt planowanych prac to ok. 100 000,00 zł.

 

Budżetu Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

 

Głosowanie

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

Każdy stały mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 23 września do 8 października 2019 r.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.

Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.

W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Głosować na projekty można od 23 września do 8 października 2019 r. na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

 • Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
 • Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
 • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
 • Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok www.witkowo.pl/budzet-obywatelski.

Karty do glosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Liczenie głosów przeprowadzi Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdą propozycję zadania.

Do realizacji będą przeznaczone te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy, a brakująca kwota nie przekroczy 50% wartości wskazanego zadania, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zwiększy planowaną kwotę Budżetu Obywatelskiego o tą wartość. Ustalenie wartości i wpisanie kolejnego zadania nastąpi po finansowej analizie pierwszego zadania.

Komisja sporządzi protokół, a informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w Biuletynie Informacyjnym „Witkowskie Wiadomości Samorządowe.”

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok można znaleźć na stronie internetowej www.witkowo.pl.

Od 25 lipca 2019 r. rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców tak, jak w latach ubiegłych,  przeznaczona została kwota 100 000,00 zł. Propozycje zdań do realizacji zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt musi zdobyć poparcie 10 mieszkańców, zawierać opis zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację.

III Edycja Budżetu Obywatelskiego

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział w głosowaniu mogą osoby będące mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z III edycją Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl. Dodatkowo publikujemy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Harmonogram

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 23 maja 2019 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

2.

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

Od 25 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

Do 13 września 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 20 września 2019 r.

5.

Głosowanie

Od 23 września do 8 października 2019 r. 

6.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 15 października 2019 r.

7.

Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2020

Do 15 listopada 2019 r.