sesja 2

28 listopada odbyła się kolejna, XIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji, a w szczególności Elżbietę Grabowską nowo wybraną Radną w wyborach uzupełniających. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji o realizacji uchwał podjętych w okresie od listopada 2018 r. do listopada 2019 r. oraz informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.

sesja 3

sesja 1

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr XIV/94/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie;

– uchwałę Nr XIV/95/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie;

– uchwałę Nr XIV/96/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

– uchwałę Nr XIV/97/2019 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie;

– uchwałę Nr XIV/98/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.;

– uchwałę Nr XIV/99/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku.;

– uchwałę Nr XIV/100/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

– uchwałę Nr XIV/101/2019 w sprawie opłaty targowej;

– uchwałę Nr XIV/102/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

– uchwałę Nr XIV/103/2019 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019-2032";

– uchwałę Nr XIV/104/2019 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Mielżyn do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020;

– uchwałę Nr XIV/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, położonej w Witkowie przy ul. Mickiewicza 5/13;

– uchwałę Nr XIV/106/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/333/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zmianami;

– uchwałę Nr XIV/107/2019 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Witkowie dotyczących przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych;

– uchwałę Nr XIV/108/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Witkowo;

 – uchwałę Nr XIV/109/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji;

– uchwałę Nr XIV/110/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 – 2026;

– uchwałę Nr XIV/111/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 30 grudnia 2019 r.