w img 461015 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie spotkania przedstawiono stan realizacji programu współpracy z tymi podmiotami.

Zastępca Burmistrza – Marek Wiatrowski zapoznał zebranych z projektem Programu Współpracy Gminy Witkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

w img 4619

Uczestnicy spotkania zgłosili uwagi i propozycje do ww. projektu.

Zgłoszone propozycje zostaną przedstawione radnym w czasie posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie. Następnie Rada Miejska na sesji, planowanej jeszcze na listopad 2019 roku, podejmie uchwałę w sprawie powyższego Programu.