Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programów ochrony powietrza, w tym:

Gmina i Miasto Witkowo

  • Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej,
  • Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz,
  • aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.

Wobec powyższego od 11 kwietnia do 2 maja 2019 roku włącznie, zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionych dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeni