Budżet Obywatelski – Głosowanie

Drukuj

Poniżej prezentujemy wszystkie propozycje zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane pozytywne, które zostały umieszczone na Karcie do głosowania:

Propozycje zweryfikowane pozytywne, według ustalonej kolejności:

1. „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawku (tj. wykoszenie trawy, usunięcie krzaków, profilowanie skarpy, nowe nasadzenia, zakup ławek parkowych), na terenie działki gminnej w Maleninie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 6 370,00 zł.

2. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie „Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego”

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej w Małachowie-Złych Miejsc (w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej). W ramach zadania planowane jest m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż elementów małej architektury oraz urządzenie siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.

3. „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”

Projekt obejmuje urządzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie o nawierzchni z kostki brukowej lub innego materiału. Powierzchnia parkingu to ca 250 m2. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 46 125,00 zł.

4. „Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!

Projekt obejmuje zakup i montaż nowoczesnych technologicznie doświetleń istniejących przejść dla pieszych. Zestawy takie składają się z 2 mocnych energooszczędnych lamp Hi-LED montowanych po obu stronach drogi. W ramach zadania planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Poznańskiej, w Małachowie-Wierzbiczanym oraz w Małachowie-Złych Miejsc. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.

5. „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chłądowo”

Projekt obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Chłądowie od drogi powiatowej w kierunku boiska sportowego o długości 100 mb i montażu progu zwalniającego. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 92 000,00 zł.

6. „„Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic”

Projekt obejmuje zagospodarowanie przy istniejącym stawku w Jaworowie. W ramach zadania planowane jest m.in. ułożenie ścieżek z kostki brukowej, zakup 2 altan ogrodowych, zakup kosza do koszykówki, urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, zainstalowanie oświetlenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 83 000,00 zł.

7. „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) na istniejących obiektach sportowych”

Projekt obejmuje wybudowanie 5-ciu boisk do koszykówki ulicznej. Zakres prac obejmuje m.in. wytyczenie miejsca i przygotowania podłoża, wylanie płyty betonowej na podsypce z piasku, wybudowanie konstrukcji mocującej tablicę, ułożenie specjalistycznej nawierzchni oraz wybudowanie ogrodzenia lub piłkochwytów. Urządzenie boisk planowane jest w Witkowie na terenie Skateparku przy ul. Czerniejewskiej, na istniejącym boisku sportowym przy ul. Brzozowej i Jesionowej oraz na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie, w Małachowie-Złych Miejsc na terenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej oraz na terenie placu zabaw w Kołaczkowie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.

8. „„FAMILY PARK” – Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno­-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie”

Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie, celem utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Planowane prace to m.in. wykonanie częściowego ogrodzenia, urządzenie boiska sportowego, montaż altany wraz z utwardzeniem terenu, urządzenie placu zabaw (gry podwórkowe, zestaw wspinaczkowy), oświetlenie terenu. Szacunkowy koszt projektu opiewa na kwotę 89 970,00 zł.

9. „Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt termowizyjny”

Projekt obejmuje zakup profesjonalnej, ratowniczej kamery termowizyjnej i przeszkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie w zakresie jej wykorzystania. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 30 000,00 zł.

10. „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego – dalej zwaną bazą ratowniczą”

Projekt obejmuje budowę budynku stanowiącego bazę ratowniczą dla ratowników pełniących służbę na akwenach wodnych całej Gminy, a w szczególności na Jeziorze Niedzięgiel, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w obrębie Hotelu OKSiR. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.

 

Zasady głosowania

Wszystkie propozycje zadań, które przeszły pozytywną weryfikację biorą udział w głosowaniu i zostaną umieszczone na jednej karcie do głosowania.

Kolejność propozycji zadań na karcie do głosowania zostanie ustalona poprzez losowanie, które odbędzie się na spotkaniu z autorami propozycji zadań zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Obecność nie jest obowiązkowa.

Wycofanie propozycji zadania z głosowania lub połączenie dwóch projektów zadań w jedno musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania (zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Ilość propozycji zadań wyłonionych w głosowaniu, które wejdą do budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok, zależeć będzie od wysokości kosztów inwestycji, które uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem §13.

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania ukończyły 16 rok życia i stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

Każdy stały mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 2 października do 16 października 2017 r.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.

Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.

W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Karta do głosowania zawierać będzie instrukcję głosowania.


Przypominamy, że na pozytywnie zweryfikowane propozycje można głosować od 2 do 16 października 2017 r. na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

 Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

 Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

 Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo, Budynek A i Budynek B.

 Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Adama Borysa,

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo,zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

Karty do głosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok można znaleźć na stronie internetowej www.witkowo.pl.

Jesteś tutaj Głosowanie